Header

ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ   -  1976-77 ਤੋ 2016-17

 

(I)
                            
  ਲੜੀ ਨੰ ਸਕੀਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਰਜਨ ਮੰਨੀ (ਬੈਕਫਿੰਕੋਦਾ ਹਿਸਾ)
  1 ਸਿਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ 10158 1366.92    
  2
  ਬੈਂਕ ਟਾਈਅਪ ਸਕੀਮ
  (i) ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ
  (ii) ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ
   
  104228
   25652
   
  4648.99
  2784.22
   
  169.70
  522.09
   
  3 ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮ 253 174.68 16.47  
  4 ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ 7295 5533.81 622.41
  5 ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ 12147 9955.64 919.43
  ਕੁਲ 159733 24464.26 708.26 1541.84